♫ ♕همینی ام که هستم♕♫

ما به هم نمیرسیــــم،اما بهترین غریبـــــه ات میمانم که تورا همیشـــــه دوســــــــــت خواهد داشت...

♫ ♕همینی ام که هستم♕♫


تصمیم جدید
لینــــــــــــکای بیمعرفتـــــــــــ
 
پاک
 
میشنــــــــ


برایـــــ همـــین انــقدرکمــ
 
انـــــــد
 
 
 
باتشکرمهرنوش و مهرناز
 
حــــالــم از ایــــن جــهـــنـــم کـــه اســـمــش دنـــیـــاس بـــهـــم مـــیـخــوره
خــــیــلــــی ســخــتــــــــه بــــغـــض داشــتـه بــاشــــی امــانــخــوای کــســـی بــفــهــمـــه... !!
خـــــیــلــــی ســـخــتــــــه عــــزیـــــزتــریــن کـــســـت روبـــه اجــبـــار مــجــبـوری فــرامــوش کـنــی... !!
خــــــیــلـــــی ســــخـــتـــه هـــمـــه چـــیـــزتــــ رو بـــه خــاطـــر یـــه نــفــر از دســـت بــدی و اون حــالـــا نــبــاشــه...!!

 

http://up.soca.ir/up/soca/Pictures/love/6/SOCA.IR_2.jpg

 

 

 


♒Ɔσитιиʋɛ♒
همینجوری
دیـــشــب عشقــم ازم پرســیــد خوشــحــالـــی یـــا نــاراحــت کــه مــن دارمــ بــه عــشــقــم میــرســم؟

از دیــشـــب درگــیــر ایــن ســوالــم،چــرا خــودمــم جــواب ایــن ســوالــو نــمیــدونم؟

خـــســتـم دلــم گرفــتـته،حــالــم از تــمــوم دنــیــا بــهــم مـــیــخــوره ، هنــوز نــرفــتــه

پــس چــرا قــلــبــم درد مـــیـــکـنــه؟

 

هـــنوزم دوستــت دارم

ﻣـــﻦ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻫــﯿــﭽــﯽ ﻧـﻤﯿــﺨﻮﺍﻫﻢ …
ﻓﻘــﻂ … ﻓﻘــﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘـــﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ ﺩﻭﺳــﺘــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕــــﻮ :
ﺣــلــاﻟﻢ ﮐــــﻦ ؛ ﻫـــﻨــــــــــﻮﺯ ﺷـــﺐ ﻫـــﺎ ﺑـــــــﺎ ﯾـــــﺎﺩ ﺗــــﻮ ﻣــﯿـــﺨـــﻮﺍﺑــﻢ . . .

83105833642659733882.jpg


نمیگم دیگه عـــاشق نمیشم...شاید بشم!

اما... این بار که عاشق شــــدم، دوستـــت دارم رو اصلا بــه

زبــــون نمیـــآرم، قـــربــون صــدقـــه رفتن که هیــــچـــی!

نـگــرانیـــامم بـــروز نــمیدم!

وقــتــــی حــالش خوب نــبود،بــاهاش صــحبت نمــیکنــم

و آرومــش نمــیکنـم،بـــجـاش مـیگم بـرو یــه دوش بـگــیـر

بــهــتــر میـــشــی....

بــاهــاش زیــاد بـیــرون نـمـیـرم تــا اگــه جـدا شـدیـم خـیـابـونـهـای شـهــر عـذابـم

نـدن به چـشـمـاش خـیـره نـمـیـشـم تـا دلـم گـیـر چـشـمـاش نـشـن...

سـعـی مـیـکـنـم وقـتـی داره خـودشـو بـرام لــوس مـیـکنـه بـحــث رو عـوض کـنـم

تـــا صـداش کـه یـادم اومـد دیــوونـــه نــشــم...

وقــتــی خــواســت کـه قـســم بــخــوره کـه تـنـهام نـمـیـذاره، انـگـشـتـمـــو

مــیـذارم رو لـبــش و مــیــگم لـــازم نــیــسـت قـسـم بـخـــوری،حــرمــت خــدا

رو نــشــکـــون...

خــلاصــه اصــلا بــهــش گـیــر نــمیــدم و پــاپــیــچه کــاراش نــمــیــشــم

انــگــار نـــه انــگــار مــن تــجــربــه کــردم تــاوان اعــتــمــاد بــه بــعــضـیــــا

یـــه عــمــر پــشــیــمــونــیـــه...

 

!!!!!!!!!!!!!
http://up.molave.ir/uploads/13848808091.jpg

آسمان گفتـــــ که امشـــــب ، شب توستــــــــ
سرخــــــــی صورت گلــــ ، از تبــــــ توست
آنچهــــ تا عشـــــق مرا بالــــــــا برد
بوســــــه گاهیستــــــــ که نامش لبــــــــ توست

تولــــــــــدمنــــــ
71196541640321165542.jpg
 
 
خیلی سختهـــ شب تولدتـــ اونقدر تنهـــا باشی که مجبور باشیـــ تولـــدتــو با چراغهـــایــ خیـــابونــــ و پای پیــــاده و بغضـــ تو گلـــوجشــن بگیریــــــ و تــــــنهـا چیــــــزی کهـــــ واســـــــه ترکــوندنـــ داشـــته باشیــــ بغضتـــ بــاشهـــ
 
تـــولدم مبـــارکـــــ
 
 
4/13
 
اگهــ میدونستن
 1359577449-295437_151293278359843_1650667673_n.jpg

 ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴتنـــ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮ

ﭼﻘﺪ ﺫﻭﻕ ﺯﺩﺵ میکنهــ ,

ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺳﻤﺸـــﻮﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩنـ ...

اگـــه ﭘﺴﺮﺍ

ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﻭﺍﺳﺶ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﻪ

,ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺷﻮ ﻧﻤﯿﺒﻮﺳﯿﺪﻥ ....

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼﺩﺧﺘﺮ

ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺘﻦ, ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﻡ ؛

ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻩ, ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪﻫﻤﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪﻥ

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭﺍﺭﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ

ﭘﺴﺮﻩ,ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺷﯿﺶ ﺗﯿﻎﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ....

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﺸﻮﻥ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ,

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ, ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺻﺒﺢ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﺩﻥ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺸﻘﺶ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﻪ

"ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺑﻮﯼ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﻣﯿﺪﻩ"

؛ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﯾﻮﻭﻧﺶ ﻣﯿﺸﻪ ,

ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ...

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ,

ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﮐﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ ,

ﻫﺮﺩﻓﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻦ ....

ﺍﮔﻪ ﺍﮔﻪ ...

ﺑﺴﻪ ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻦ ،

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪﻥ...